2012ko Udal-aurrekontuak (Laburpena)

SARRERAK
Kapituluak Izena Eurotan
1. Zerga zuzenak 191.000,00
2. Zeharkako zergak 40.000,00
3. Tasak eta beste dirusarrerak 180.130,00
4. Transferentzi arruntak 665.500,00
5. Ondarezko sarrerak 16.600,00
7. Kapital transferentziak 0
GUZTIRA 1.093.230,00

GASTUAK
Kapituluak Izena Eurotan
1. Pertsonal gastuak 349.200,00
2. Ondasun arruntak eta zerbitzuak 235.400,00
3. Gastu finantzieroak 0
4. Transferentzi arruntak 311.000,00
6. Inbertsio errealak 162.630,00
7. Pasibo finantzieroak 35.000,00
GUZTIRA 1.093.230,00

2014ko Udal-aurrekontuak (Laburpena)

 

SARRERAK

Kapituluak

Izena

€rotan

 

1

Zerga Zuzenak

197.180

2

Zeharkako zergak      

20.000

3

Tasak eta beste diru-sarrerak

220.330

4

Transferentzi arruntak

659.500

5

Ondarezko sarrerak

9.500

 

Kapital transferentziak          

0

GUZTIRA

………………………………

1.106.510

 

GASTUAK

Kapituluak

Izena

€rotan

 

1

Pertsonal gastuak

352.100

2

Ondasun arrunt eta zerbitzuetakoak         

225.050

3

Gastu finantzieroak

0

4

Transferentzi arruntak

308.000

6

Inbertsio errealak

210.360

7

Pasibo finantzieroak

11.000

GUZTIRA

………………………………

1.106.510